LLICÈNCIES D’ACTIVITAT I PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Davant del escenari canviant de la gran quantitat de normativa d’obligat compliment per poder iniciar una activitat l’enginyeria CENPAS pot aportar tot el seu coneixement i experiència en la tramitació i gestió més eficaç del tràmits necessaris per poder assolir aquest objectiu. L’equip humà de CENPAS té una llarga experiència en el diàleg amb les diferents administracions i entitats (ajuntaments, bombers, medi ambient, industria) per optimitzar els processos i escurçar al màxim els temps per iniciar les activitats.

La experiència acumulada pels seus professionals al llarg de més de 10 anys tramitant projectes amb interacció directa amb diferents municipis i comunitats autònomes, en especial a l’àrea metropolitana de Barcelona i la comunitat autònoma de Madrid, permet oferir una visió global de la casuística, les circumstancies i els agents involucrats.

CENPAS aporta a tots els seus clients l’experiència satisfactòria en l’elaboració de Plans Autoprotecció Segons la Norma Bàsica d’Autoprotecció aprovada pel Reial Decret 393/2007 i el Decret 82/2010 de Catalunya. Sempre s’ofereix la coordinació en la implantació del PAU i la seva actualització i revisió anual com requereix la normativa.